Ako s kompetenciou pracujeme v YouthWatch

Ako s kompetenciou pracujeme v YouthWatch

Už sme spomínali, prečo považujeme gramotnosť formovania budúcnosti za inovatívnu a potrebnú a aké benefity prináša. Gramotnosť formovania budúcnosti sa využíva najmä v dospelej populácii, na univerzitnej pôde, v zahraničí je možnosť študovať štúdie o budúcnosti (futures studies). 

My v YouthWatch vidíme nesmierny prínos rozvoja tejto gramotnosti aj v práci s mladými ľuďmi ako aj v prepájaní s inými generáciami pri práci s vekovo rôznorodými skupinami. Venujeme sa rozvoju gramotnosti formovania budúcností v práci s mladými ľuďmi od roku 2019.

V posledných rokoch sme zrealizovali niekoľko aktivít a projektov s cieľom rozvoja tejto kompetencie u mladých ľudí najmä v neformálnom vzdelávaní s práci s mládežou ako aj na zber podkladov k tvorbe mládežníckých politík alebo strategických dokumentov.

Existujú tri hlavné spôsoby, ako pracovať s “budúcnosťou“, resp. s konceptom budúcnosti

1. Prediktívne/predpokladané budúcnosti 

Snažia sa minimalizovať neistotu a získať čo najhlbší vhľad do toho, ako môže budúcnosť reálne vyzerať. Tento prístup je postavený na krátkodobých prognózach, strategickom plánovaní a na opatreniach smerujúcich k zmierneniu rizík. 

V YouthWatch s tým pracujeme najmä v rámci výskumu trendov v životnom štýle mladej generácie. Praktický príklad je, že na základe výskumu trendov sme zachytili trend, že generáciu Z je možné považovať za supervyhorenú generáciu, môžeme predpokladať, že gen Z bude mať problémy v oblasti duševného zdravia niekoľko nasledujúcich rokov. A keďže je to trend globálny, predpokladáme, že tieto prejavy budú pretrvávať najbližšiu dekádu. 

2. Pravdepodobné budúcnosti

Sú značne neisté a tí, ktorí sa venujú ich výskumu majú pripravených viacero scenárov, aby vybrali ten najvhodnejší, alebo aby sa čo najlepšie pripravili na všetky možné eventuality. 

Ak sa pozrieme sa to, čo vieme o supervyhorenej generácii, tak vieme vytvoriť rôzne pravdepodobné scenáre vývoja budúcností. 

3. Experimentálne budúcnosti

Tvoria obrazy alternatívnej budúcnosti celých skupín. Cieľom tohto prístupu je otvárať nové možnosti, spájať ľudí okolo nových perspektív a spochybniť dominantné naratívy o budúcnosti. Nie je to ani tak o možnosti, či dokonca pravdepodobnosti, ako o transformácii. 

Do oblasti práce s mládežou na Slovensku prinášame nasledovné inovácie:

  • Metódy, aktivity a nástroje futures literacy v práci s mládežou: skúšame, pilotujeme, experimentujeme a prinášame otestované metodiky zahŕňajúce aktivity a nástroje, ako pracovať s konceptom futures literacy v práci s mládežou a ako u mladých ľudí rozvíjať túto kompetenciu. Metodika bude voľne dostupná na webe youthwatch.
  • Alternatívne scenáre budúcnosti: Scenár je „príbeh“, ktorý ilustruje víziu možnej budúcnosti alebo aspekty možnej budúcnosti. Scenáre nie sú predpoveďami budúcnosti. Je potrebné vnímať ich ako simulácie možných alternatív budúcnosti. Cieľom vytvárania alternatívnych scenárov budúcnosti je rozvíriť diskusiu o tom, akú budúcnosť chceme mať a čo sme ochotní pre ňu spraviť tu a teraz. V rámci projektu budúcnosť mládeže 2035 sme vytvorili alternatívny scenár budúcnosti ako by mali vyzerať zdravé vzťahy. Prelink.
  • Koncept budúcnosti ako inovatívny participatívny nástroj: V našom zložitom svete si globálne výzvy, ktorým čelíme, vyžadujú inkluzívnejší a aktívnejší prístup k tvorbe politík a rozhodovaniu. Futures literacy (gramotnosť formovania budúcností), zakorenená v disciplíne predvídania, môže zlepšiť našu schopnosť formovať politiky a systémy, ktoré odolávajú otrasom a vytvárajú dlhodobú odolnosť. Projekt na to zameraný je náš projekt Odkaz pre kraj.