Aktiv

Projekt zameraný na podporu angažovanosti mladých a na pomoc samosprávam v nastavovaní systému rozvoja práce s mládežou

Albie

ALBIE (Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity) bol projekt strategického partnerstva zameraný na výskum a prácu s cieľovou skupinou mladých ľudí, tzv. NEETS – (Not in Education, Employment, or Training).

Youth Work Quality Focus

Naším zámerom je prispieť k zvýšeniu kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku a v Čechách prostredníctvom zvýšenia kompetencií pracovníkov s mládežou, teda tých, ktorí sa venujú rozvoju mladých ľudí v ich voľnom čase. Projekt Marker CS next level je zameraný aj na nadviazanie medzisektorových partnerstiev s formálnym vzdelávaním a biznis sektorom.