AKTIV

Mládežnícka politika

Projekt zameraný na podporu angažovanosti mladých a na pomoc samosprávam v nastavovaní systému rozvoja práce s mládežou.

Prečo projekt vznikol

 • Hľadať nové prístupy práce s mladými ľuďmi

 • Potreba zapojiť mladých ľudí do života v meste/obci už v mladšom veku (mládež vo veku od 13 rokov)

 • Slabšie prepojenie medzi organizáciami pracujúcimi s mládežou a inštitúciami zodpovednými za mládežnícku politiku

 • Potreba podpory systematickejšej práce s mládežou na úrovni miest a obcí prostredníctvom vytvárania nových pozícií pracovníkov s mládežou na samospráve, čo je vítané aj ZMOS-om

 • Pomoc samosprávam nastaviť systém rozvoja práce s mládežou na území ich mesta/obce

Čo chceme projektom dosiahnuť

 • Vytvoriť udržateľný systém podpory práce s mládežou na úrovni Trenčianskeho a Zlínskeho kraja

 • Podporiť mládež k dobrovoľníctvu a aktívnej angažovanosti na živote v komunite (už v mladšom veku – 13 rokov) a rozvíjať ich kompetencie

 • Vytvoriť spoluprácu medzi pracovníkmi s mládežou z mládežníckych organizácií/centier voľného času s osobami zodpovednými za mládežnícku politiku v mestách a obciach, ako aj na úrovní krajov.

Aktivity projektu

Vzdelávacie aktivity projektu

 • Školenie PILOT – testovanie atraktívnych prístupov v práci s mládežou
 • Školenie ŠTARTÉR – preškolenie 32 pracovníkov s mládežou z Trenčianskeho a Zlínskeho kraja
 • Školenia AKTIV- školenie 120 mladých ľudí vo veku 13 – 17 rokov pod vedením preškolených 32 pracovníkov s mládežou

Tvorba expertných podkladov

 • Metodika pre pracovníkov s mládežou
 • Analýza dopadov vzdelávacích aktivít na rozvoj mládeže
 • Príručka pre samosprávy

Informačné aktivity projektu

 • Tlačová konferencia o projekte
 • Informačné aktivity pre samosprávy v Trenčianskom a Zlínskom kraji
 • Záverečná konferencia projektu

Hodnotiace aktivity projektu

 • Fokusová skupina pre účastníkov vzdelávacích aktivít
 • Fokusová skupina pre pracovníkov s mládežou
 • Fokusová skupina pre zástupcov samospráv

Výstupy projektu

Metodická príručka

Hrdinovia všedného dňa – Hrdinové všedního dne

Metodická príručka pre všetkých, ktorí sa chcú inšpirovať zážitkovým a neformálnym vzdelávaním a podporiť mladých ľudí k angažovanosti. Metodika, ktorú príručka prináša, vznikla v rámci projektu AKTIV a popisuje dvojvíkendové školenie pre mladých ľudí z posledných ročníkov základných škôl a z prvých ročníkov stredných škôl. Možností, ako s touto príručkou môžete pracovať, je viacero a veríme, že vám bude užitočným zdrojom.

SAMO – príručka pre samosprávy

Príručka SAMO je zbierkou vybraných príkladov dobrej praxe rôznych úspešných projektov, vytvorených systémov podpory usporiadaných na základe pyramídy participácie, ale aj inšpiratívnych príkladov dobrej praxe v oblasti rozvoja práce s mládežou a spolupráce samosprávy s mladými ľuďmi. Nájdete v nej aj informácie o programoch, ktoré môžu pomôcť samospráve a mladým ľuďom rozvíjať ich vzájomnú spoluprácu či už v Slovenskej, alebo Českej republike.

Analýza dopadov vzdelávania školenia AKTIV na rozvoj mládeže

V rámci projektu AKTIV sme pre mladých ľudí vo veku 13 až 17 rokov realizovali dvojfázové vzdelávania , ktorých cieľom bolo podporiť mladých v angažovanosti vo svojej lokálnej komunite. V analýze sme sa pozreli na to, aký dopad malo vzdelávanie na motiváciu a zodpovednosť mladých ľudí, ktorí si vzdelávaním prešli.

Kompletná analýza

Skrátená analýza

Realizátori projektu

Projekt podporili

Projekt je relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +