Dôkazy o mladých

Kvalita práce s mládežou

Počas projektu bol vytvorený expertný dokument pre Pracovnú skupinu Kvalita v práci s mládežou.

Informácie o projekte

Realizáciou projektu sme vytvorili východiskový materiál pre prácu pracovnej skupiny k vytvoreniu štandardov kvality práce s mládežou, čo je jedna z úloh akčného plánu pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou. Prieskumom sme zisťovali ako je zabezpečovaná kvalita práce s mládežou na Slovensku vo vybraných nadregionálnych mládežníckych organizáciách, občianskych združeniach, centrách voľného času, organizáciách poskytujúcich služby mladým (dobrovoľníctvo, informácie) a neformálnych skupinách. V úvode projektu sme analyzovali dostupné zdroje spracúvajúce tému kvality v práci s mládežou. Následne prebiehala časť zberu dát kvantitatívnym i kvalitatívnym spôsobom. Na kvantitatívnej časti dotazníku sa podieľalo 77 respondentov, na kvalitatívnej časti, štrukturovaných rozhovoroch, 13 zástupcov organizácií, inštitúcií alebo neformálnych skupín.

Sledovali sme oblasti: vedenie, manažment, plánovanie rozvoja a fungovania organizácie, inštitúcie alebo skupiny, práca s mládežníckymi vedúcimi a pracovníkmi s mládežou, partnerstvo a zdroje, zabezpečenie vybraných oblastí činnosti organizácií (neformálne vzdelávanie, poskytovanie služby, komunikácia).

Výsledky a výstupy projektu boli prezentované v pracovnej skupine Štandardy kvality práce s mládežou 6.6.2019 v IUVENTE a sú dostupné online.

Spolupracujúci experti

Alžbeta Brozmanová (UMB Banská Bystrica, konzultácia výstupu)

Andrea Bučková (vybrané štruktúrované rozhovory)

Barbora Vaňek (UMB Banská Bystrica, recenzentka metodológie a správy)

Veronika Vanochová (výskumníčka a konzultantka metodológie a štatistických operácií)

Projekt podporili

Projekt bol podporený z Programov pre mládež, MŠVVaŠ SR, Dôkazy o mladých