Pohnoj svoju budúcnosť

Trendy a potreby mládeže

Vďaka projektu si mladí posilnia svoje kompetencie future literacy, teda projektovanie budúcnosti, čo je považované za jednu z najkľúčovejších kompetencií 21. storočia a zároveň sa budú spolupodieľať na tvorbe podkladu pre tvorbu PHSR 2030 mesta Bratislava.

Prečo projekt vznikol

Vďaka sieti Trendspotterov, tj. sieť mladých ľudí, ktorí nám pomáhajú mapovať trendy mládeže, lepšie rozumieme mládeži a dokážeme reflektovať na ich potreby a správanie. Nikto nemôže lepšie povedať, čo by sa malo zmeniť ako samotní mladí ľudia. Oni majú pohľad svieži, iný, kreatívny, a ak budeme reagovať na veci, ktoré sú pre nich dôležité, s nimi formulovať, akú budúcnosť by chceli, budú aj oni omnoho otvorenejší ju spoluvytvárať. A ak sa “dôležití dospelí” dozvedia, čo sú vízie mladých ľudí, môže im to pomôcť primerane na to reagovať v súčasnosti a pripraviť sa výhľadovo na budúcnosť. Medzi týchto stakeholderov radíme Mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislava (MiB), s ktorými na tomto projekte spolupracujeme.

Na Slovensku sa nikto nevenuje rozvoju future literacy, čo je stále žiadanejšia kompetencia 21. storočia. Mladí sa učia v škole o minulosti, ale orientovať sa v tom, čo ich ovplyvní v budúcnosti sa neučia. Pritom sa zmeny v spoločnosti dejú veľkým tempom. Kompetencia future literacy im pomáha pochopiť, ako môžu a čo môžu už teraz ovplyvniť na svojej budúcnosti. Zároveň mesto Bratislava nemá aktuálne dáta o mládeži, všetky prieskumy o mládeži v meste sú už staré pár rokov, a nevie dobre zapojiť mladých ľudí do procesu participácie. My v organizácii YouthWatch máme na to dobré know-how a metodológiu, ktorá im poskytne zaujímavé a inovatívne aktivity na získanie týchto dát a informácií a zároveň budú rozvíjať future literacy u mladých.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Mladí ľudia budú mať jedinečnú skúsenosť, kedy budú môcť pre nich atraktívnou metódou participovať na ovplyvňovaní života v mesta a ovplyvňovať politiku mesta a jeho plány. Tým prispejeme k ich motivácii aktívne ovplyvňovať spoločnosť, v ktorej žijú. Zároveň zistia, čo sú potrebné kompetencie na tvorenie budúcnosti a pochopia, že mnohé veci, ktoré je potrebné zmeniť, môžu mať vo vlastných rukách a byť ich spolutvorcami. Vyskúšajú si na vlastnej koži zaujímavé metódy projekcie, ktoré im pomôžu mať jasnejšie vízie ohľadom ich budúcnosti alebo niektorej časti ich života. Nadobudnú sebavedomie a viac istoty ohľadom vlastnej budúcnosti, keďže momentálne je jedným zo znakov dnešnej generácie pocit absolútnej neistoty.

Pre pracovníkov samosprávy mesta Bratislava a MIB bude mať projekt signifikantný dopad na mesto, keďže práve pohľad mladých ľudí na modelovanie toho, aká má byť budúcnosť bude kľúčovým pre tvorbu strategického dokumentu mesta Bratislava. Zároveň mesto získa metodológiu a techniky, akými dokáže v budúcnosti samo pracovať s touto cieľovou skupinou s cieľom identifikovať relevantné dáta od mládeže a vytvoriť mladým ľuďom efektívny priestor na spravovaní komunity, v ktorej žijú.

Napriek tomu, že pracovníci s mládežou a zástupcovia iných obcí a miest nebudú priamou cieľovou skupinou projektu, výsledky projektu budú mať dopad aj na túto cieľovú skupinu, keďže ako príklad dobrej praxe získajú vedomosti o efektívnej spolupráci mesto – mladí ľudia – mládežnícka organizácia.

Aktivity projektu

  • Tematické a metodologické plánovanie s cieľom predstavenia kompletnej metodológie future techniques a odovzdávanie know-how ako tieto techniky fungujú a ako sa aplikujú. Zároveň budú stretnutia určené na detailné vysvetlenie aktuálne zistených trendov a ako ich reflektovať pri plánovaní stratégie mesta.
  • Crowsoursing question – Jedným z kľúčových nástrojov na motivovanie mládeže pre zapojenie sa do participatívnych aktivít je vytvorenie podmienok, v ktorých vidia, že môžu prispievať v oblastiach, v ktorých sa cítia “doma”. Pre tento aspekt pri future litteracy sa začína aktivitou, v ktorej sa online, prípadne v offline fokusových skupinách, definuje, čo sú najpálčivejšie témy ohľadom budúcnosti mladých.
  • Map the now – Z prvého prieskumu sa vyberie 1 téma v spolupráci s mestom, ktorá bude atraktívna pre mládež a zároveň relevantná pre tvorbu PHSR 2030 mesta Bratislava. V danej téme v spolupráci s mladými ľuďmi urobíme prehľad dát a výskum trendov, pričom na celom procese budú participovať zástupcovia mesta a MIB.
  • Workshopy budúcnosti, na ktorých budeme s mladými ľuďmi vytvárať vízie budúcnosti, ako bude vyzerať mesto Bratislava a ich život v ňom v roku 2030. Na toto sa využijú špecifické metodické postupy. Výstupmi z workshopov budú dáta, ktoré budeme následne spracovávať do odporúčaní pre PHSR 2030 mesta Bratislava.
  • Tvorba odporúčaní pre mládežnícky sektor

Výstupy projektu

Mladí ľudia budú mať posilnené kompetencie v oblasti modelovania svojej budúcnosti v komunite, v ktorej žijú. Samospráva mesta Bratislava bude vedieť o trendoch medzi mladými ľuďmi a o ich potrebách a víziách do budúcnosti. Ľudia s rozhodovacou právomocou budú mať pozitívnu skúsenosť s relevantnými dátami a výstupmi priamo od mladých ľudí, ktoré vedia priamo aplikovať v praxi.

Kontakt na nás

V prípade záujmu o sprostredkovanie a detailnejší náhľad do projektu nás kontaktujte na alena.tomanova@youthwatch.sk.

Ďalší zapojení do projektu z organizćie YouthWatch: Alena Tomanová, Maty Mihaľko, Lucia Szorád, Soňa Turanová.

Realizátori projektu

  • YouthWatch, SR

Realizované vďaka

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.