The Future is now

Trendy a potreby mládeže

Na to, aby bola práca s mládežou relevantná a atraktívna, musí reagovať na aktuálne potreby mládeže. Informácie o týchto potrebách často nie sú na Slovensku aktuálne a dostatočne vysvetlené. Uvedomili sme si, že iba  zachytávať trendy nestačí. Potrebujeme mládež aj pracovníkov s mládežou pripravovať aj na zmeny, ktoré ich v budúcnosti čakajú, a teda potrebujeme zvyšovať ich “Future literacy” kompetencie.

Prečo projekt vznikol

Projekt vychádza z potreby mládežníckeho sektora mať dostatok výskumov o mladých, zameriavajúcich sa na ich celkový život. Informácie o mládeži nie sú často aktuálne a nezachytávajú prognózy. To vedie k slabému chápaniu toho, čím žije aktuálna mládež, čo podnecuje nedorozumenia a predsudky voči mládeži. Mládežnícky sektor má slabé porozumenie ako ovplyvňujú zmeny (v spoločnosti, technológiách, klíme…) mládež a ako na to mládež reaguje. Zároveň má nedostatočné informácie o tom, aké neočakávané zmeny prináša budúcnosť a uvažovanie nad tým, či práca s mládežou dostatočne reflektuje na výzvy, ktoré budúcnosť prináša. Projekt tiež napĺňa potrebu zo strany mladej generácie – mládež sa cíti nepochopená, stratená, s prevládajúcim pocitom nedôvery a cíti neistotu a obavy ohľadom (svojej) budúcnosti.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Zámerom projektu je prinášať pracovníkom s mládežou, učiteľom, ľuďom s rozhodovacou právomocou, rodičom ako aj širokej verejnosti aktuálne informácie o živote mladých ľudí. Informovať o tom, ako sa mení ich správanie, hodnoty, po akej zmene volajú a ako mládež reaguje na rôzne zmeny na Slovensku ale i vo svete. Zároveň chceme tento výskumu trendov mladých ľudí zefektívňovať, obohatiť a prepojiť s prognózovaním budúcnosti a ako môže aktuálny stav mládeže ovplyvniť budúcnosť. A naopak, čo je potrebné zmeniť v prítomnosti, aby mohli byť mladí ľudia lepšie pripravení na budúcnosť. Dôležité je nielen prinášať informácie z výskumu trendov, ale i napomôcť mladým ľuďom lepšie reagovať na zmeny prostredníctvom Future Literacy – „gramotnosti pre budúcnosť” identifikovaná UNESCOm ako kľúčová kompetenciu 21.storočia. Zámerom je tiež pilotovať inovácie spojené s kompetenciou Future Literacy a prinášať ich do oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky, tak napomôcť pracovníkom s mládežou transformovať ich prístup a prípadne aj aktivity.

Aktivity projektu

 • Prebehne kvalitatívny výskum trendov v živote mladých ľudí cez sieť Trendspotterov, s ktorou systematicky pracujeme.
 • Identifikované trendy budeme prezentovať pracovníkom s mládežou. K trendom budú navrhnuté a publikované odporúčania, ako na trendy reagovať prakticky v sektore.
 • Vďaka trendom sme schopní pomenúvať novovznikajúce potreby súčasnej generácie mladých ľudí. Pochopenie týchto potrieb je preto kľúčové pre kvalitnú a relevantnú prácu s mládežou.
 • Navrhneme a odskúšame vzdelávanie pre mládež zamerané na Future literacy, na základe ktorého vznikne vzdelávacie curriculum pre pracovníkov s mládežou.
 • Prebehnú “Future Literacy LABs”, počas ktorých budú účastníci vytváraním vízii budúcností hľadať alternatívne riešenia na pálčivé témy. Všetky získané skúsenosti a odporúčania potom publikujeme a odprezentujeme verejnosti.

Výstupy projektu

 • Dve správy o aktuálnych trendoch mladých
 • Odporúčanie pre sektor mládeže, ako reagovať na aktuálne trendy mladých
 • Publikácia, ktorá bude prinášať informácie o gramotnosti pre budúcnosť, a prečo je dôležitá
 • Vzdelávací program (curriculum) ako rozvíjať “gramotnosť pre budúcnosť” u mladých ľudí
 • Odporúčania sumarizujúce pilotovanie vzdelávaní a participatívnych procesov zameraných na rozvoj gramotnosti pre budúcnosť

Kontakt na nás

 • V prípade záujmu o sprostredkovanie a detailnejší náhľad do projektu kontaktujte Soňu Turanovú na sona.turanova@youthwatch.com
 • Ďalší zapojení do projektu z organizácie YouthWatch: Alena Tomanová, Maty Mihaľko Lucia Szorád, Tomáš Pešek, Jana Miháliková

Realizátori projektu

Realizované vďaka

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore programu Európskej únie Erasmus+