Budúcnosť zdravých vzťahov mladých ľudí v roku 2035

V rámci projektu Budúcnosť mládeže 2035 sme spoločne s mladými ľuďmi z Bratislavy a Bruselu vytvorili alternatívny scenár budúcnosti, ako by mali podľa mladých vyzerať zdravé vzťahy v roku 2035.

01 SOCIÁLNE, ETICKY A EKOLOGICKY ZODPOVEDNÉ TECHNOLÓGIE 

Technológie sa presunuli z rúk súkromných platforiem dychtiacich po našich dátach a ziskoch do rúk bežných ľudí. Až týmto krokom sa ukázala ich skutočná spoločenská užitočnosť. Veľké korporácie vlastniace sociálne média boli nahradené regulovanými, miestnymi a spolupracujúcimi organizáciami, ktoré vytvárajú digitálne prostredie podporujúce rozumnú a humánnu interakciu. Zrodila sa decentralizovaná webová infraštruktúra, ktorej fungovanie môžu ovplyvňovať samotní užívatelia. Nové technológie museli pred vstupom na trh prejsť posudzovaním prostredníctvom prísnych hodnotení a overením, že sú v súlade s etickými rámcami. Dostupné dáta a nové vedecké poznatky sa využívajú na podporu učenia a nové algoritmy nás už nedržia iba v našich bublinách. Sú nastavené tak, aby nás psychologicky chránili a upriamili našu pozornosť na podporu vzájomného porozumenia a to, čo je dôležité. Téma etickosti technologického vývoja sa stala súčasťou každodenných a

02 GRAMOTNOSŤ V OBLASTI ROZVÍJANIA VZŤAHOV

Po uznaní dôležitosti vzťahov a potrebe učiť sa ich rozvíjať sa upustilo od prístupu k vzdelávaniu ako prípravy na trh práce. Vytvoril sa systém celoživotného vzdelávania, ktorého jadrom sú vzťahy a bol inšpirovaný mnohými etnickými a kultúrnymi perspektívami, ktoré v našich mestách existujú. Jeho súčasťou sú kurzy dostupné pre všetkých v rôznych oblastiach od vzťahového myslenia, budovania komunít, sebapoznávania, kritických digitálnych zručností až po rozvoj tolerancie a solidarity. Tento nový spôsob vzdelávania učí kolektívnemu spôsobu bytia. 

03 EKONOMICKÝ RAST STRIEDA POTREBA KVALITNÝCH VZŤAHOV

Únava z honby za neustálym ekonomickým rastom a hmotným bohatstvom viedla k uvedomeniu si hodnoty kvalitných vzťahov. Tým sa teraz venuje väčší priestor z hľadiska času aj zdrojov. Krajiny začali merať úroveň blahobytu na základe celkovej životnej pohody (well-being) namiesto ekonomického bohatstva. Kultúrne sme sa posunuli od snahy o neustály rast, pokrok a produktivitu. Úspech definujeme podľa množstva a kvality vzťahov, ktoré máme ako aj podľa trvalo udržateľnej prosperity. Individualizácia a predvádzanie vlastných úspechov na sociálnych sieťach sa stalo kontraproduktívnym, pretože spojenie sa cení viac ako súťaženie. Stroje s umelou inteligenciou zaplnili množstvo pracovných miest, zaviedol sa nepodmienený základný príjem. Kvalita vzťahov a voľného času je cennejšia ako čísla.

04 KRITICKÉ BUDOVANIE FYGITÁLNYCH VZŤAHOV

Od trávenia času prevažne s avatarmi sme sa posunuli k vedomému budovaniu siete s ľuďmi. Tvoria ju ľudia, s ktorými máme hlboké vzťahy založené na interakciách tvárou v tvár online alebo offline. Po niekoľkých pokusoch a omyloch vo virtuálnom svete už vieme, ako vo vzťahoch fungovať. Stále trávime čas vo virtuálnom svete ako avatari no predtým, než sa ponoríme hlbšie, sa odmaskujeme, aby sme sa lepšie spoznali. Priatelia môžu byť virtuálni aj skutoční. Dôležité je, že vo vzťahu je prítomná náklonnosť, solidarita a bezpečný priestor. Vzťahy na diaľku sú vďaka technológiám bežné. Hoci fyzický a digitálny svet sú súvislo prepojené a spoločne tvoria realitu, limity digitálneho sveta sú zjavné.

05 ZNOVU OBNOVENIE DÔVERY K INÝM AJ K VEREJNÝM INŠTITÚCIÁM

Influenceri a influencerky, značky, firmy, političky a politici nesú právnu zodpovednosť za negatívne zavádzanie a ovplyvňovanie ľudí. Na ich kontrolu sú určené viaceré pravidlá ako aj výbory na tvorbu politík radikálnej transparentnosti, blockchain technológie a systémy na overovanie faktov. Tieto opatrenia pomáhajú znovuobjavovať dôveru k iným, čo prinieslo aj nový spôsob vnímania inštitúcií. Oživuje sa politická participácia a demokracia. Na osobnej úrovni sú ľudia kritickejší a oslobodení od čiernobieleho myslenia a vyjadrovania v rovine pravda – lož. Potreba vyjadrovať svoj osobný názor sa zmenila na poskytovanie priestoru na nesúhlas a konštruktívnu diskusiu.

06 ROZŠÍRENÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Vznikol ľahko dostupný holistický systém zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje podporu aj v oblasti mentálneho zdravia. Metódy sú veľmi rôznorodé, od zážitkových a multisenzorických liečebných postupov až po každodennú podporu od AI botov. Cieľom je pomôcť ľuďom hlbšie porozumieť sebe a druhým a mať lepšie vzťahy so sebou samým, ostatnými, priateľmi, rodinou, komunitou, spoločnosťou či v rámci intímnych vzťahov. Starostlivosť o duševné zdravie je každodennou záležitosťou a táto téma už nepredstavuje žiadne tabu. Existuje povedomie o tom, že všetky emócie sú relevantné, že neexistujú žiadne okamžité riešenia, že nemôžeme byť stále len šťastní, že by sme druhých nemali meniť a že udržiavanie zdravých vzťahov je tvrdá práca.

07 DIGITÁLNY SVET JE PODRIADENÝ EKOLÓGII 

Z ekologických dôvodov môžu ľudia na internete tráviť len obmedzené množstvo času. Nie je to vnímané ako problém, keďže toto nastavenie nám pomáha vážiť si interakcie v skutočnom živote a umožňuje nám stretávať sa s rôznorodosťou, čo nám zasa pomáha budovať zdravé vzťahy v akomkoľvek prostredí. Etické a ekologické normy na výrobu technológií sú prísne kontrolované a používanie digitálnych technológií je vysoko zdanené a obmedzené.

Viacej o projekte a jeho výstupy na stránke www.youthfutures2035.com