Odkaz pre kraj

Mládežnícka politika

Projekt „Odkaz pre kraj“ je o pilotovaní využívania gramotnosti formovania budúcností (futures literacy) ako inovatívneho nástroju na podporu participácie mladých ľudí v meste Nitra a Nitrianskom kraji.

Prečo projekt vznikol

Z výskumu RMS vyplýva, že mladí ľudia nedôverujú politikom a ich hlas nie je vypočutí. Tradičné formy participácie bývajú mladými vnímané často za zastaralé, nefuknčné, prípadne zachytávajú iba aktívnu/štrukturovanú mládež. Projekt vznikol ako snaha o hľadanie nových, inovatívnych spôsobov ako zapájať mladých ľudí do rozhodovacích procesov v ich komunite, meste, kraji, aby mohli spolu-rozhodovať o súčasnom dianí ale i o svojej budúcnosti.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Cieľmi projektu je oboznámiť mladých ľudí s kompetenciou 21.storočia “futures literacy”, ktorú si budú môcť vyskúšať na vlastnej koži s cieľom zistiť, ako by sa mohlo zlepšiť trávenie voľného času a vzdelávanie v Nitre a Nitrianskom kraji. Vízie a požiadavky mladej generácie chceme sprostredkovať ľuďom s rozhodovacou právomocou a zároveň im predstaviť inovatívny prístup k podpore mládežníckej angažovanosti.

Aktivity projektu

V rámci projektu zmapujeme najväčšie výziev v oblastiach voľný čas a vzdelávanie v Nitrianskom samosprávnom kraji. Súčasne v rámci prípravy projektu vznikne fokusová skupina k trendom mladých ľudí v Nitrianskom kraji.

Na jednodňových workshopoch budúcnosti budú mladí ľudia modelovať budúcnosť voľného času a budúcnosť vzdelávania v roku 2040. Na víkendových školeniach budú vytvárať príbehy z budúcnosti. Z toho vzniknú odporúčania, ktoré budú prezentované počas okrúhlych stolov predstaviteľom samospráv a zástupcom Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Výstupy projektu

Výstupom budú zozbierané vízie a odkazy z budúcnosti od mladých ľudí. Tie budú prezentované ľuďom s rozhodovacou právomocou a zapracované do strategických dokumentov a/alebo plánov a konkrétnych činností.

Kontakt na nás

V prípade otázok kontaktujte Alena Tomanová (alena.tomanova@youthwatch.sk) a Maty Mihaľko (maty.mihalko@youthwatch.sk).

Realizátori projektu

Realizované vďaka

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore programu Európskej únie Erasmus+