Štartér

Občianstvo a aktivita

Expertíza OZ Youth Watch v projekte Úradu splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity.

Informácie o projekte

Expertíza OZ Youth Watch v projekte Úradu splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity.

Osobný rozvojový program pre mladých, ktorého cieľom je zvýšiť kompetencie skupiny mladých aktivistov tak, aby boli schopní ďalej podporovať spoločenskú a politickú participáciu Rómskej mládeže v obciach a mestách.

Účastníci: rómsko/nerómska skupina 17 mladých ľudí (vo veku od 17 do 34 rokov).

Expertíza OZ YW:

  • Nastavenie vzdelávacieho modulu: profil, kompetencie, výkonové a obsahové štandardy;
  • Príprava metodiky jednotlivých stretnutí;
  • Príprava metodiky Dielne budúcnosti – konzultačného stretnutia s rómskou mládežou;
  • Koordinácia dobrovoľníckeho aktívu počas Roma Youth Conference (Bratislava, 9.-11. 10.2016)

Výstupy projektu:

  • skupina mladých lídrov (17)
  • 123 absolventov Dielni budúcností (konzultačných stretnutí)
  • Sumárna mapa potrieb rómskej mládeže z jednotlivých Dielni budúcnosti, október 2016
  • Metodická príručka pre organizátorov Dielni budúcností (pre verejné šírenie)

Výsledky projektu:

  • Posilnené komptencie rómskej mládeže pri obhajovaní svojich požiadaviek na regionálnych platformách k politkám zameraných na integráciu Rómov (november 2016 až marec 2017).

Viac informácií: www.minv.sk