Publikácie

Tu nájdete publikácie vydané našou organizáciou.

Trendreport: Za hranicami reality

Proces mapovania trendov v živote mladých ľudí je komplikovaná záležitosť, lebo súčasná generácia je veľmi rôznorodá skupina. Aj napriek tomu sa snažíme zachytiť spoločné znaky, ktoré nám pomáhajú jej lepšie porozumieť. Skúmame novovynárajúce sa potreby a novovznikajúce fenomény. To všetko vďaka dlhým rozhovorom s mladými ľuďmi, intenzívnym rozhovorom s expertmi a hodinami dohľadávania a analyzovania množstva zozbieraného materiálu. Špeciálne poďakovanie patrí sieti mladých Trendspotterov, ktorí nám pomáhajú nové trendy zachytávať. V tomto reporte nájdete najnovšie tri z nich.

Výstupy projektov Pohnoj svoju budúcnosť a Budúcnosť mládeže 2035

Koncept budúcnosti ako participatívny nástroj v práci s mládežou: Publikácia ponúka naše skúsenosti a zistenia z práce s konceptom budúcnosti, ktoré sú využiteľné bez ohľadu na lokalitu. Je určená pre mládežnícky sektor, pre pracovníkov s mládežou, učiteľov, ako aj pre zástupcov samospráv a ponúka informácie o inovatívnych prístupoch v práci s mládežou a ich implementácii.

Novovynárajúce sa trendy v živote mladých ľudí na Slovensku 2019 - 2021

Publikácia poskytuje prehľad vybraných trendov zachytených v rokoch 2019 – 2021. Je určená všetkým, ktorí sa profesionálne či dobrovoľne venujú mladým ľuďom, alebo rozhodujú o opatreniach, ktoré sa života mladých priamo dotýkajú. Zamysleli sme sa tiež nad výzvami, ktoré sú s trendmi spojené – na čo myslieť a čoho si byť vedomí, keď sa budeme v týchto tematických oblastiach pohybovať. V publikácii nájdete aj pokus o vytvorenie plastického obrazu o živote mladých ľudí na Slovensku v čase pandémie.

Cesta za kvalitou - Ako na kvalitu v práci s mládežou

Publikácia popisuje zavádzanie kvality v organizáciách pracujúcich s mládežou. Na kvalitu nazerá cez sledovanie výsledkov, ktoré sú hodnotené mladými ľuďmi ako hlavnou cieľovou skupinou svojich aktivít. Zavádzaná metodológia sledovania kvality bola testovaná v česko-slovenskom kontexte, inšpirovaná fungujúcim systémom hodnotenia kvality vo Švédsku. Pre lepšie porozumeniu skúseností organizácií odporúčame najprv sa zoznámiť s "Kapesním průvodcem kvalitou v práci s mládeží". Sprievodca ponúka prehľad indikátorov kvality aktivít pre mládež, je návodom na výber indikátorov, zoznamuje so základnými pojmami použitej metodológie.

Hrdinovia všedného dňa – Hrdinové všedního dne

Metodická príručka pre všetkých, ktorí sa chcú inšpirovať zážitkovým a neformálnym vzdelávaním a podporiť mladých ľudí k angažovanosti. Metodika, ktorú príručka prináša, vznikla v rámci projektu AKTIV a popisuje dvojvíkendové školenie pre mladých ľudí z posledných ročníkov základných škôl a z prvých ročníkov stredných škôl. Možností, ako s touto príručkou môžete pracovať, je viacero a veríme, že vám bude užitočným zdrojom.

SAMO - príručka pre samosprávy

Príručka SAMO je zbierkou vybraných príkladov dobrej praxe rôznych úspešných projektov, vytvorených systémov podpory usporiadaných na základe pyramídy participácie, ale aj inšpiratívnych príkladov dobrej praxe v oblasti rozvoja práce s mládežou a spolupráce samosprávy s mladými ľuďmi. Nájdete v nej aj informácie o programoch, ktoré môžu pomôcť samospráve a mladým ľuďom rozvíjať ich vzájomnú spoluprácu či už v Slovenskej, alebo Českej republike.

Šlabikár neformálneho vzdelávania

Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je prvá metodická príručka k neformálnemu vzdelávaniu v práci s mládežou v československom kontexte. Ako pomôcka môže slúžiť najmä tým, ktorí organizujú rôzne vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí v rôznych kontextoch.

Analýza dopadov vzdelávania školenia AKTIV na rozvoj mládeže

V rámci projektu AKTIV sme pre mladých ľudí vo veku 13 až 17 rokov realizovali dvojfázové vzdelávania , ktorých cieľom bolo podporiť mladých v angažovanosti vo svojej lokálnej komunite. V analýze sme sa pozreli na to, aký dopad malo vzdelávanie na motiváciu a zodpovednosť mladých ľudí, ktorí si vzdelávaním prešli.

Kvalita práce s mládežou na Slovensku správa z prieskumu, 2019

Správa z prieskumu, ktorého cieľom bolo pripraviť expertný dokument, ktorý poskytuje popis súčasného stavu opatrení ovplyvňujúcich kvalitu práce s mládežou podľa vyjadrení mládežníckych vedúcich/pracovníkov s mládežou a zároveň poskytnúť sondu do spontánneho a podporeného vnímania kvality práce s mládežou samotných aktérov práce s mládežou.

Trendy v životnom štýle mladých

Overovali sme, či sú trendy identifikované na európskej úrovni prítomné aj medzi mladými ľuďmi na Slovensku. V publikácii nájdete informácie o piatich aktuálnych trendoch a ich prejavoch ako aj o výsledkoch ich overovania medzi mladými na Slovensku a naše odporúčania, ako všetky tieto informácie využiť.

Developing Youth Work Innovation

eHandbook je zameraný na inovácie v práci s mládežou. Je určený pre ľudí, ktorí hľadajú inovatívne nástroje vo svojich aktivitách s mladými ľuďmi, vrátame digitálnej práce s mládežou. Inovácie zahŕňajú nasledovné prístupy: Art of Hosting, Design Thinking, Humour Techniques, Learning Experience Design, Digital Storytelling (animation), Gamification, Photovoice and Visualization.