Publikácie

Tu nájdete publikácie vydané našou organizáciou.

Výstupy projektov Pohnoj svoju budúcnosť a Budúcnosť mládeže 2035

Koncept budúcnosti ako participatívny nástroj v práci s mládežou: Publikácia ponúka naše skúsenosti a zistenia z práce s konceptom budúcnosti, ktoré sú využiteľné bez ohľadu na lokalitu. Je určená pre mládežnícky sektor, pre pracovníkov s mládežou, učiteľov, ako aj pre zástupcov samospráv a ponúka informácie o inovatívnych prístupoch v práci s mládežou a ich implementácii.

Novovynárajúce sa trendy v živote mladých ľudí na Slovensku 2019 - 2021

Publikácia poskytuje prehľad vybraných trendov zachytených v rokoch 2019 – 2021. Je určená všetkým, ktorí sa profesionálne či dobrovoľne venujú mladým ľuďom, alebo rozhodujú o opatreniach, ktoré sa života mladých priamo dotýkajú. Zamysleli sme sa tiež nad výzvami, ktoré sú s trendmi spojené – na čo myslieť a čoho si byť vedomí, keď sa budeme v týchto tematických oblastiach pohybovať. V publikácii nájdete aj pokus o vytvorenie plastického obrazu o živote mladých ľudí na Slovensku v čase pandémie.

Cesta za kvalitou - Ako na kvalitu v práci s mládežou

Publikácia popisuje zavádzanie kvality v organizáciách pracujúcich s mládežou. Na kvalitu nazerá cez sledovanie výsledkov, ktoré sú hodnotené mladými ľuďmi ako hlavnou cieľovou skupinou svojich aktivít. Zavádzaná metodológia sledovania kvality bola testovaná v česko-slovenskom kontexte, inšpirovaná fungujúcim systémom hodnotenia kvality vo Švédsku. Pre lepšie porozumeniu skúseností organizácií odporúčame najprv sa zoznámiť s "Kapesním průvodcem kvalitou v práci s mládeží". Sprievodca ponúka prehľad indikátorov kvality aktivít pre mládež, je návodom na výber indikátorov, zoznamuje so základnými pojmami použitej metodológie.

Hrdinovia všedného dňa – Hrdinové všedního dne

Metodická príručka pre všetkých, ktorí sa chcú inšpirovať zážitkovým a neformálnym vzdelávaním a podporiť mladých ľudí k angažovanosti. Metodika, ktorú príručka prináša, vznikla v rámci projektu AKTIV a popisuje dvojvíkendové školenie pre mladých ľudí z posledných ročníkov základných škôl a z prvých ročníkov stredných škôl. Možností, ako s touto príručkou môžete pracovať, je viacero a veríme, že vám bude užitočným zdrojom.

SAMO - príručka pre samosprávy

Príručka SAMO je zbierkou vybraných príkladov dobrej praxe rôznych úspešných projektov, vytvorených systémov podpory usporiadaných na základe pyramídy participácie, ale aj inšpiratívnych príkladov dobrej praxe v oblasti rozvoja práce s mládežou a spolupráce samosprávy s mladými ľuďmi. Nájdete v nej aj informácie o programoch, ktoré môžu pomôcť samospráve a mladým ľuďom rozvíjať ich vzájomnú spoluprácu či už v Slovenskej, alebo Českej republike.

Šlabikár neformálneho vzdelávania

Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je prvá metodická príručka k neformálnemu vzdelávaniu v práci s mládežou v československom kontexte. Ako pomôcka môže slúžiť najmä tým, ktorí organizujú rôzne vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí v rôznych kontextoch.

Analýza dopadov vzdelávania školenia AKTIV na rozvoj mládeže

V rámci projektu AKTIV sme pre mladých ľudí vo veku 13 až 17 rokov realizovali dvojfázové vzdelávania , ktorých cieľom bolo podporiť mladých v angažovanosti vo svojej lokálnej komunite. V analýze sme sa pozreli na to, aký dopad malo vzdelávanie na motiváciu a zodpovednosť mladých ľudí, ktorí si vzdelávaním prešli.

Kvalita práce s mládežou na Slovensku správa z prieskumu, 2019

Správa z prieskumu, ktorého cieľom bolo pripraviť expertný dokument, ktorý poskytuje popis súčasného stavu opatrení ovplyvňujúcich kvalitu práce s mládežou podľa vyjadrení mládežníckych vedúcich/pracovníkov s mládežou a zároveň poskytnúť sondu do spontánneho a podporeného vnímania kvality práce s mládežou samotných aktérov práce s mládežou.

Trendy v životnom štýle mladých

Overovali sme, či sú trendy identifikované na európskej úrovni prítomné aj medzi mladými ľuďmi na Slovensku. V publikácii nájdete informácie o piatich aktuálnych trendoch a ich prejavoch ako aj o výsledkoch ich overovania medzi mladými na Slovensku a naše odporúčania, ako všetky tieto informácie využiť.

Developing Youth Work Innovation

eHandbook je zameraný na inovácie v práci s mládežou. Je určený pre ľudí, ktorí hľadajú inovatívne nástroje vo svojich aktivitách s mladými ľuďmi, vrátame digitálnej práce s mládežou. Inovácie zahŕňajú nasledovné prístupy: Art of Hosting, Design Thinking, Humour Techniques, Learning Experience Design, Digital Storytelling (animation), Gamification, Photovoice and Visualization.