Marker do škôl

Kvalita práce s mládežou

Dlhodobé československé školenie, zamerané na implementáciu prvkov neformálneho vzdelávania vo formálnom vzdelávaní. Interaktívnou formou prinášame overené princípy a najaktuálnejšie témy a trendy mládeže učiťeľom a učíteľkám a tým zlepšujeme ich kompetencie pre vzdelávanie mládeže.

Prečo projekt vznikol

Téma prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania je tu už dlhšie obdobie. Vo väčšine prípadov sa to rieši formou, že prídu iné organizácie do škôl so svojimi programami a teda je to skôr o tom, že počas vyučovania sa vytvorí priestor pre nejaký program, ktorý prídu urobiť externisti. Vn´mame potrebu tento koncept otočiť a rozvíjať kompetencie priamo učiteľov a učiteliek, aby oni dokázali využívať metódy a techniky neformálneho vzdelávanie priamo na svojich hodinách. Koncept sme pilotne testovali v rokoch 2022 a 2023 a na základe spätných väzieb sme aktualizovali celý vzdelávací proces. 

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Cieľom projektu je prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania tak, aby sme rozvíjali priamo kompetencie učiteľov a učiteliek. Tí budú princípy neformálneho vzdelávania prenášať do svojich hodín a toho ako učia.

V rámci projektu sa zameriame na to, aby sa nesústredili iba na predmety a učili vedomosti, ale aby prostredníctvom predmetov rozvíjali kompetencie 21. storočia, ktoré mladí ľudia potrebujú pre život. Aby ak hovoríme o kompetenciách, bol naozaj dôraz minimálne rovnako ako na vedomosti, tak aj na zručnosti a postoje. Aby vzdelávanie bolo viac interaktívne, rôznorodé, využívalo rôzne prostredie i formy, podporovalo učenie spoločné i tímové, i zohľadňovalo rôzne štýly učenia. Súčasne učitelia dokázali lepšie individualizovať výuku podľa aktuálnych potrieb a talentov jednotlivých detí.

Okrem toho chceme prostredníctvom projektu vystavať kompetenčný profil učiteľa – teda aké vedomosti, zručnosti a postoje potrebuje k tomu, aby dokázal využívať princípy neformálneho vzdelávania na svojich hodinách a vytvoriť k tomu aj hravú interaktívnu pomôcku. Na naplnenie tohto profilu zároveň vytvoríme štvorfázové vzdelávanie, kde účastníci budú jednotlivé princípy neformálneho vzdelávania zažívať na vlastnej koži a postupne ich prenášať do svojich hodín. V medzifázach vytvoria svoj vlastný miniprojekt, to znamená, vyberú konkrétnu kompetenciu, ktorú budú chcieť počas dlhšieho obdobia rozvíjať u svojich žiakov a žiačok a naplánujú si aj akými aktivitami a na ktorých hodinách. K tomu budú mať mentorskú podporu, vrátane podpory priamo na hodine. Funkčnosť celého konceptu overíme prostredníctvom dopadovej analýzy, kde sa zameriame nielen na pohľad učiteľov a učiteľky, ale aj ich žiakov a žiačky.

Aktivity projektu

Počas projektu zrealizujeme viacfázové česko – slovenské vzdelávanie učiteľov a učiteliek, pripravíme kompetenčné karty a zároveň urobíme dopadovú analýzu vzdelávania.

Výstupy projektu

  • viacfázové vzdelávanie
  • kompetenčné karty

Kontakt na nás

  • V prípade záujmu o sprostredkovanie a detailnejší náhľad do projektu kontaktujte Tomáša Peška na tomas.pesek@youthwatch.com
  • Ďalší zapojení do projektu z organizácie YouthWatch: Alena Tomanová, Světlana Offermann

Realizátori projektu

  • YouthWatch, SK
  • ANEV, ČR

Realizované vďaka

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore programu Európskej únie Erasmus+