Budúcnosť mládeže 2035

Trendy a potreby mládeže

Projekt je zameraný na podporu a posilnenie postavenie mládeže v spoločnosti. Počas projektu bude realizovaný kvalitatívny prieskum a vzdelávacie aktivity s využitím inovatívnych metód s cieľom zistiť od mladých ľudí ich predstavy o budúcnosti v roku 2035 resp. ako by mohla vyzerať budúcnosť mladých ľudí v roku 2035.

Prečo projekt vznikol

Projekt čiastočne nadväzuje na našu aktivitu zachytávania a analyzovania trendov v životnom štýle mladých. Uvedomili sme si dôležitosť náležite a adresne vysvetľovať tieto zistenia rôznym cieľovým skupinám. Napríklad zapájať tie cieľové skupiny, ktoré by mali zistenia ako aj odporúčania poznať, aby pochopili súčasnú situáciu a potreby mladých ľudí, aby nedochádzalo k stereotypizácie mládeže a vedeli ich náležite podporovať. ráve trendy mládeže ponúkajú tú možnosť porozumieť tomu, prečo sa mladí ľudia správajú tak ako sa správajú, či už v negatívnom ale i pozitívnom svetle. Podstatné je spoznať, aké sú ich motivácie za tým, čo ich ovplyvňuje a ako aj naznačiť tendencie do ich budúcnosti.

Druhou dôležitou vecou nie je len reflektovať súčasné potreby a trendy, ktoré predikujú nasledujúce 2-5 rokov. To, čo by sme chceli priniesť týmto projektom je pozrieť sa do budúcnosti za 10-15 rokov. Sme presvedčení, že nikto nemôže lepšie povedať ako by mala vyzerať budúcnosť mladých ako samotní mladí. Oni majú pohľad svieži, iný, kreatívny, a ak budeme reagovať na veci, ktoré sú pre nich dôležité, s nimi formulovať akú budúcnosť by chceli, budú aj omnoho otvorenejší ju spoluvytvárať.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Ide nám najmä o zmenu premýšľania a paradigmy ako pracujeme s mladými ľuďmi. Zameranie sa aj na vzdialenejšiu budúcnosť. Ako pracovať so želanými predstavami, tie vytvárať a projektovať, nechať mladých ľudí (ale aj verejnosť) aby si dovolili takúto predstavu vôbec vytvoriť a to je prvý krok k tomu, aby sa mohla udiať. A zároveň nečakať iba na to, že budúcnosť príde, ale začať ju aktívne spoluvytvárať.  Výstupy projektu budú prezentované pracovníkom s mládežou a ďalším dôležitým a relevantným kľúčovým hráčom, aby sa pozreli na budúcnosť tak, ako ju vidia samotní mladí ľudia.Výstup projektu môže byť podkladom na vytváranie dlhodobejších strategických alebo politických dokumentov alebo na podporu dlhodobého strategického plánovania.

Aktivity projektu

Projekt je realizovaný v rokoch 2020-2023. Počas toho budeme realizovať nasledovné aktivity:

  • Informačná kampaň zameraná na upriamenie pozornosti na  budúcnosti mládeže v roku 2035
  • Analýza potrieb/Research question/- prieskum, ktorý bude zisťovať, čo sú prioritné oblasti/otázky v oblasti mládeže, ktoré vnímajú pracovníci s mládežou, ľudia s rozhodovacou právomocou ako aj mladí ľudia vedieť ako najpálčivejšie alebo najzaujímavejšie. Identifikovanie výskumnej otázky
  • Mapovanie súčasnosti /Map the now/- analýza zameraná na mapovanie toho, čo sa v súčasnosti deje v danej vybranej oblasti 
  • Projekcia budúcnosti /Participatory futuring/- zber a analýzia vízii o budúcnosti 2035 vybranej oblasti 
  • Vytvorenie budúcnosti /Experiential futures creation/- syntéza zameraná na spájanie výstupov a vďaka storytellingu vytváranie finálneho výstupu vo forme príbehu (alebo sérii príbehov), ktoré budú obsahovať rôzne pospájané vízie budúcnosti, ako bude vyzerať mládež v roku 2035 (resp. niektorá vybraná oblasť, ktorá bude predmetom prieskumu). Tento scenár bude obsahovať mnohé pozitívne príklady. Súčasťou príbehou môžu byť aj isté obavy, ktoré môžu byť súčasťou budúcnosti. 
  • Šírenie výstupov, aby sme otvorili diskusiuk dôležitým alebo pálčivým témam ohľadom budúcnosti mládeže a prinesieme aj prípadné možnosti a pozitívne príklady zmeny.

Výstupy projektu

Kontakt na nás

V prípade záujmu o sprostredkovanie a detailnejší náhľad do projektu kontaktujte Alenu Tomanovú na alena.tomanova@youthwatch.sk
 
Ďalší zapojení do projektu z organizćie YouthWatch: Maty Mihaľko, Lucia Szorád, Tomáš Pešek, Jana Miháliková, Soňa Turanová.

Realizátori projektu

Realizované vďaka

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore programu Európskej únie Erasmus+