DemoHRÁČ

Občianstvo a aktivita

Česko-slovenský projekt DemoHRÁČ, realizujeme v rokoch 2020-2023 a prepájame päť slovenských a českých partnerských organizácií. V rámci projektu vytvoríme metodiku vzdelávania k výchove k občianstvu a demokracii pre mládež s využitím metódy neformálneho vzdelávania, zážitkovej pedagogiky a larpu (live-action role playing), vyškolíme pedagógov a pracovníkov s mládežou. Program niekoľkokrát otestujeme na školách v Nitre a Kroměříži a funkčnosť overíme dopadovou analýzou. Všetko uzatvoríme konferenciou.

Prečo projekt vznikol

Demokracia je krehká a nie je zadarmo. Formálne vzdelávanie často nemá dostatočné kapacity a nástroje túto tému zrozumiteľne a zaujímavo s mladými uchopiť. Výsledkom je nedôvera vo výhody demokratického usporiadania spoločnosti a zvyšovanie radikalizácie mládeže ako na Slovensku, tak aj v Českej republike. Chceme podporiť mladých ľudí, aby sa zapojili do diania vo svete a okolo nich a pedagógom a pracovníkom s mládežou ponúknuť nástroje k prevádzaniu týmito komplexnými témami. 

Projekt DemoHRÁČ nadväzuje na podobný projekt Aktiv, ktorý sme realizovali a tiež sa zameriaval na podporu občianskej angažovanosti mladých ľudí. V tomto projekte chceme v tejto téme pokračovať ďalej a ponúknuť špecifické nástroje ako je larp, ktorý preukázateľne zvyšuje motiváciu zúčastnených zaujímať sa o dané témy. 

Ohlasy účastníkov Aktivu:

“Uvedomil som si, že i keď sme mladí a ešte nám neveria, že niečo dokážeme, tak už môžeme dospelákom dokázať, že vieme veľké veci.”.

 “Došlo mi, že i keď sme mladí, musíme o našu demokraciu bojovať. Chcem prehovoriť rodičov, aby chodili voliť…!” 

“Uvědomila jsem si, že nejsem takové budižkničemu, jak si všichni myslí a že můžu být prospěšná.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Ciele projektu:

 • Mladí ľudia si počas vzdelávacích aktivít uvedomia riziká nedemokratických režimov v kontexte aktuálneho diania v spoločnosti, svoju rolu v udržiavaní a podpore demokracie a zvýšia svoj záujem sa aktívne zapojiť do diania v spoločnosti.
 • Zapojení pracovníci s mládežou sa naučia využívať vybrané metódy neformálneho a zážitkového vzdelávania a larpu k rozvíjaniu demokratických kompetencií u mladých ľudí a naučia sa pracovať s vytvoreným vzdelávacím modulom. Zapojení pedagogickí pracovníci  sa naučia základné metódy neformálneho a zážitkového vzdelávania a naučia sa ako realizovať počas vyučovania podporné aktivity nadväzujúce na vzdelávací modul.
 • Pilotné mestá Nitra a Kroměříž preberú zodpovednosť za udržateľnosť overených aktivít projektu v kontexte reality svojho prostredia. 

Cieľové skupiny projektu:

 • mladí ľudia vo veku 13 – 17 rokov
 • učitelia základných a stredných škôl
 • pracovníci s mládežou

Aktivity projektu

 • Školenie pracovníkov s mládežou ohľadom metódy larpu a zážitkovej pedagogiky.
 • Tvorba dvojdňového vzdelávania- zážitkového programu pre mládež s prvkami larpu. 
 • Tvorba aktivit nadväzujúcich aktivít na zážitkový program pre pedagógov, ktoré budú realizovať počas vyučovania na školách. 
 • Tvorba metodológie dopadovej analýzy pre overenie dopadov zážitkového programu.
 • Pilotné overenie funkčnosti zážitkového programu na 6 skupinách – 3 triedy v Nitre a 3triedyv Kroměříži
 • Tvorba metodiky, ktorá bude popisovať vytvorený zážitkový program.
 • Školenie pre pedagógov – ako realizovať nadväzujúce aktivity vo vyučovaní.
 • Realizácia 7 zážitkových programov pre mládež pod vedením preškolených pracovníkov s mládežou z Nitry a Kroměříže pod supervíziou tímu projektu.
 • Realizácia nadväzných aktivít v 7 triedach pod vedením preškolených pedagógov z z Nitry a Kroměříže pod supervíziou tímu projektu.
 • Samostatná realizácia ďalších  vzdelávaní pod záštitou mesta Nitra a Kroměříž.
 • Záverečná konferencia projektu.

Výstupy projektu

DemoHRÁČ v číslach:

 • 325 mladých ľudí, ktorých si je istejších prínosom pre svoju komunitu a spoločnosť
 • 14 pracovníkov s mládežou, ktorí sú schopní realizovať  2 dňový zážitkový program
 • 26 pedagógov schopných realizovať nadväzujúce aktivity na škole 
 • 2 mestá, v ktorých budú vzdelávacie aktivity pokračovať. 
 • 1 vzdelávacia metodika 
 • 1 dopadová analýza

Kontakt na nás

V prípade záujmu o sprostredkovanie a detailnejší náhľad do projektu kontaktujte Lukáša Michala cez info@youthwatch.sk

Ďalší zapojení: Alena Tomanová, Miloš Ondrášik, Lucia Szorád, Tomáš Pešek, Soňa Turanová, Jana Miháliková

Realizátori projektu

Realizované vďaka

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore programu Európskej únie Erasmus+