Trendspotting

Trendy a potreby mládeže

Prostredníctvom prieskumov a výskumov projekt mapuje trendy mládeže za aktívnej spolupráce siete mladých Trendspotterov.

Prečo projekt vznikol

Momentálne neexistuje žiaden aktér v oblasti práce s mládežou, ktorý by systematicky mapoval aktuálny životný štýl a trendy v živote mladých ľudí. To sú dôležité údaje pre lepšie porozumenie života súčasných mladých ľudí pre tých, ktorí s nimi pracujú, ale i pre nastavenie opatrení na miestnych, regionálnych, či národných politikách.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Vytvoriť sieť mladých ľudí tzv. trendspotterov, aby sme mohli získavať aktuálne dáta o mládeži na pravidelnej báze, analyzovať ich a komunikovať ich aj smerom k záujemcom o trendy mládeže.

Aktivity projektu

  • Počas implementácie projektu prebehne výzva na mladých do siete Trendspotterov. S týmito mladými ľuďmi sa budú realizovať pravidelné webináre, semináre a individuálne stretnutia. 
  • Okrem toho bude v projekte prebiehať analýza strategických dokumentov Bratislavského samosprávneho kraja a jeho obcí za účelom identifikovania oblastí, v ktorých vedia Trendspotteri dať konkrétne odporúčania samosprávam.

Výstupy projektu

  • Výstupom z projektu bude vytvorená unikátna sieť mladých trendspotterov, vďaka ktorým vieme zabezpečiť pravidelný zber potrieb a záujmov mladých ľudí. Tieto dáta budú pravidelne analyzované, zverejňované a komunikované kľúčovým hráčom (pracovníci s mládežou, mládežnícki pracovníci, CVČ, a pod.), ktorí tak môžu lepšie porozumieť tomu, čím momentálne žije mládež; kto sú súčasní influenceri; aké sú ich motivácie. Podstatnou súčasťou sú aj odporúčania a odkazy, na čo sa treba zamerať pre skvalitnenie práce s mládežou a podporu tvorby politík na základe dát (evidence based). 
  • Okrem toho projekt bude prospešný aj pre mladých ľudí vo vytvorenej sieti, ktorí budú mať možnosť vzdelávať sa. Budeme s nimi veľa pracovať, podporovať ich a vysvetľovať im, prečo je dôležité komunikovať svoje potreby smerom von, a že ich hlas je v spoločnosti dôležitý.

Kontakt na nás

V prípade záujmu o sprostredkovanie a detailnejší náhľad do projektu nás kontaktujte na svetlana.offermann@youthwatch.sk

Realizátori projektu

YouthWatch: Světlana Offermann a Soňa Turanová

Realizované vďaka

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.