ALBIE

Občianstvo a aktivita

ALBIE (Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity) je projekt strategického partnerstva troch univerzít a dvoch mimovládnych organizácií zo 4 krajín (SK, PL, EE, IS), zameraný na výskum a prácu s cieľovou skupinou mladých ľudí, tzv. NEETS – (Not in Education, Employment, or Training).

Aktivity projektu

Testovanie stavu kritického myslenia NEETov, apríl – júl 2017

Na základe výskumného nástroja, ktorý pripravili kolegovia z UMB Banská Bystrica, sme vyhľadali a „otestovali“ 50 mladých ľudí, ktorí spĺňajú kritéria tzv. NEETov , čiže mladí ľudia nezamestnaní, ktorí aktuálne neštudujú alebo vykonávajú pracovnú stáž. Toto zadanie plnili aj ostatní partneri, takže v závere bolo otestovaných viac ako 200 mladých ľudí zo zapojených krajín.

Na základe výsledkov testu boli zadefinované kompetencie, ktoré je nutné posilniť pri práci s touto skupinou.

Kolegovia zastupujúci akademickú oblasť pripravili publikáciu, ktorá mapuje situáciu NEETov v našich krajinách. Potvrdzujeme tak náš základný princíp mládežníckej politiky, že opatrenia majú byť nastavované na základe poznania, tak vznik publikácie veľmi oceňujeme a pracujeme s ňou.

Stretnutie v Krakove, 9.-11.10.2017

Náš spoločný projekt je zameraný na vytváranie strategických partnerstiev najmä medzi partnermi, ktorí doteraz nie sú v bežnej a pravidelnej spolupráci. V našom prípade je to spolupráca medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, medzi vzdelávaním v práci s mládežou a celoživotným vzdelávaním dospelých.

Výmena informácii, postojov i názorov je preto nevyhnutá, lebo vzájomné poznanie a pochopenie je základom rešpektu a ďalšej spolupráce. Stretnutie v Krakove, okrem prezentácie doterajších výsledkov a ďalšieho plánovania, bolo priestorom na tejto typ diskusie. Ukázalo sa, že je dôležité ešte viac komunikovať a vysvetľovať veci, ktoré si myslíme, že partneri chápu a poznajú, ale nemusí to byť tak.

Stretnutie tímov UMB a YouthWatch, 3.11.2017

Úlohou YouthWatch je nastaviť vzdelávací modul pre pracovníkov s mládežou, ktorí so skupinami NEETov budú ďalej pracovať a realizovať aktivity na zvýšenie ich kritického myslenia, ale aj ďalších pre život dôležitých kompetencií. Príprava metodiky aktivít pre prácu s touto skupinou je veľkou výzvou pre obe skupiny a preto stretnutie bolo prínosné najmä pre nastavenie základných rámcov a vzájomné porozumenie a pochopenie tejto kľúčovej línie projektu.

Školenie k aktivizačným programom pre NEETov, 1.-5.3.2018

Začiatok marca 2018 sa niesol v znamení školenia pracovníkov s mládežou a lektorov neformálneho vzdelávania, ktorí pracujú so skupinami mladých nezamestnaných (tzv. NEETov). Okrem výmeny informácií o problematike aktivizácie mladých ľudí z ich praxe a o stave práce s touto skupinou v jednotlivých krajinách, pracovali účastníci najmä na analýze príkladov dobrej praxe a na zozname elementov, ktoré môžu ovplyvniť úspešnosť takýchto programov.

Ukázalo sa, že skupina NEETov je veľmi rôznorodá a každá intervencia na zlepšenie ich postavenia musí byť naplánovaná individuálne. No sú isté elementy ako napr. zapojenie rodiny do podporných programov, finančný benefit pre účastníkov, dlhotrvajúce opatrenia, ktoré sú súčasťou väčších schém alebo nevyhnutná spolupráca všetkých pomáhajúcich profesií a pod., ktoré môžu pozitívne ovplyvniť priebeh podporných programov.

Účastníci si pripravili základ svojich podporných programov, ktoré majú po dobu 6 mesiacov realizovať s uplatnením odporúčaných elementov. Estónsky partner pripravuje jednotný hodnotiaci nástroj, ktorý bude do konca mája distribuovaný účastníkom školenia. Súčasťou školenia bola aj výmena riešení rôznych situácií, ktoré sa ukázali byť prekvapivo spoločné pre všetkých účastníkov ako napr. identifikácia neregistrovaných NEETov, motivácia k účasti na programoch a pod. Fotografie zo školenia si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Záverečná medzinárodná konferencia, Estónsko, október 2018

Projekt podporili​

Projekt bol relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +