Trendy a potreby mládeže

TRENDY A POTREBY MLÁDEŽE Neexistujú univerzálne metódy a prístupy, na ktoré reagujú všetci mladí ľudia. Mládež je nesmierne rôznorodá skupina. Citlivo zachytávať, čo sa deje v jednotlivých skupinách mládeže, analýza ich potrieb a tlmočenie týchto potrieb rôznym aktérom (politikom, vzdelávateľom, zamestnávateľom a i.) je oblasť, kde vieme poskytnúť skúsenosti a informácie. Príklady oblastí, ktorým sa venujeme: mladí ľudia – […]

Občianstvo a aktivita mladých ľudí

OBČIANSTVO A AKTIVITA MLADÝCH ĽUDÍ Skúsenosť je neprenosná. Ak chceme, aby mladí ľudia boli raz zodpovední a aktívni občania, musia túto skúsenosť získať. Téme ako rozvíjať aktivitu mladých ľudí a ich záujem o veci verejné sa venujeme dlhodobo. Vnímame, že dnešná doba konzumu a individualizmu si vyžaduje nové prístupy a metódy, ktoré urobia aktivizmus  a občianstvo príťažlivé pre dnešných mladých ľudí.  […]

Kvalita práce s mládeží

KVALITA PRÁCE S MLÁDEŽOU My v YouthWatch zdieľame pohľad na cieľ práce s mládežou s Radou Európy: vytvárať také príležitosti, ktoré mladým ľuďom pomôžu sformovať vlastnú budúcnosť. Pre nás je práca s mládežou termín, ktorý zahŕňa mnoho rôznorodých aktivít (spoločenských, kultprnych, vzdelávacích, politických a i. ), ktoré majú uľahčiť mladým ľuďom vstup do dospelosti. Uvedomujeme si, že kvalita práce s mládežou […]

Mládežnícka politika

MLÁDEŽNÍCKA POLITIKA – TEÓRIA A PRAX My v YouthWatch chápeme mládežnícku politiku ako riadenie vecí verejných s cieľom zvyšovania kvality života mladých ľudí. Sme si vedomí, že každý dobrá a efektívna politika je postavená na vedomostiach a poznaní dnešných mladých ľudí. Príklady oblastí, ktorým sa venujeme: Nastavovanie systému mládežníckej politiky Realizácia prieskumov témach mládežníckej politiky na rôznych úrovniach Hodnotenie […]

Lucia Szórád (popup)

Lucia Szórád NÁZOV POZÍCIE Práci s mládežou sa venuje viac ako 4 roky. Z účastníčky školenia KomPrax sa stala koordinátorka vzdelánia pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v rámci Národného Projektu KomPrax a Praktik. Oba projekty boli zamerané na podporu zamestnateľnosti mladých ľudí cez zvyšovanie kompetencií neformálnym vzdelávaním, koordinovaných Slovenským inštitútom mládeže – IUVENTA.  […]

Mládežnícka politika (popup)

Mládežnícka politika My v YouthWatch chápeme mládežnícku politiku ako riadenie vecí verejných s cieľom zvyšovania kvality života mladých ľudí. Sme si vedomí, že každý dobrá a efektívna politika je postavená na vedomostiach a poznaní dnešných mladých ľudí. Príklady oblastí, ktorým sa venujeme: Nastavovanie systému mládežníckej politiky Realizácia prieskumov témach mládežníckej politiky na rôznych úrovniach Hodnotenie stavu jednotlivých oblastí mládežníckejpolitiky […]