Trendwatch

Trendy a potreby mládeže

Veríme, že je dôležité poznať mladých ľudí a zachytávať všetky zmeny novej generácie a trendy, ktoré ju formujú a ovplyvňujú. Vybrali sme preto 5 trendov a realizovali prieskum stavu týchto trendov na základe dotazníkového zisťovania a pološtrukturovaných rozhovorov s mladými ľuďmi vo veku od 16 do 30 rokov.

Aktivity projektu

 • Pološtrukturované rozhovory s mladými ľuďmi, nositeľmi novo-vynárajúcih sa trendov
 • Online dotazník na doplnenie dát
 • Analýza sociálnych sietí
 • Konzultácie s marketingovými odborníkmi

Prečo takýto projekt robíme

 • Myslíme si, že mládežnícka politika má byť postavená na poznaní
 • Veríme, že poznať mladých ľudí je dôležité a je dôležité zachytávať všetky zmeny novej generácie a trendy, ktoré ju formujú a ovplyvňujú
 • Našim cieľom je, aby sa potrebné informácie dostávali k tým, ktorí s mládežou pracujú a tým, ktorí politiku ovplyvňujú

Kto je do projektu zapojený

 • Jana Miháliková
 • Tomáš Pešek
 • Alena Tomanová

S kým spolupracujeme

 • Trendwolves, belgická marketingová agentúra zameraná na výskum trendov mládeže
 • Martin Hulín, konzultant pre metodológiu a štatistické spracovanie
 • Študenti antropológie a etnológie
 • Nadácia OTP
 • Zástupcovia marketingu a experti na sociálne siete a prácu s mládežou

Projekt podporili

Projekt je podporený MŠVVaŠ SR v rámci Programov pre mládež.